Regulamin Domu Pielgrzyma

 • Doba noclegowa trwa od godz. 16.00 do godz. 9.00
 • Parkingi przy Domu są bezpłatne, niestrzeżone, monitorowane.
 • W godzinach 22.00-6.00 prosimy o zachowanie ciszy nocnej.
 • Zakazuje się wnoszenia do Domu Pielgrzyma i posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz środków odurzających. Na terenie Domu nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • W Domu Pielgrzyma mogą przebywać osoby korzystające ze świadczonych w nim usług noclegowych lub gastronomicznych.
 • Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt.
 • W pokojach zakazane jest używanie elektrycznych lub gazowych urządzeń grzewczych.
 • Palenie papierosów jest niedozwolone w całym domu.
 • W pokojach znajdują się czujniki pożarowe, reagujące na dym i temperaturę. Uruchomienie syreny informuje o alarmie pożarowym. Należy wtedy wykonywać polecenia obsługi domu.
 • Gość Domu Pielgrzyma ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia Domu Pielgrzyma. Obsługa zastrzega sobie możliwość obciążenia gościa Domu Pielgrzyma za wyrządzone szkody w trakcie pobytu lub po jego wyjeździe.
 • Nie należy wynosić wyposażenia z pokojów, tj. koców, krzeseł itd.
 • Umieszczanie w budynku ogłoszeń i plakatów poza miejscami do tego wyznaczonymi jest niedozwolone.
 • Kontakt z obsługą domu: w recepcji, lub telefonem domowym obok recepcji, nr 122.
 • W recepcji można zamawiać intencje mszalne.
 • Obsługa Domu Pielgrzyma nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach po wyjeździe gości.
 • Przed zdaniem pokoju prosimy zdjąć pościel a klucz oddać w recepcji.